Säännöt

 Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry.  Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

 

Liiton tarkoituksena on johtaa ja valvoa toiminta-alueellaan keilailu-urheilun kehittämistä, edistää sitä ja sen tunnetuksi tekemistä sekä toimia liittoon kuuluvien keilaseurojen yhdyssiteenä.  Tämän tarkoituksen saavuttaakseen liitto kaikin tavoin valvoo ja tukee jäsenseurojensa toimintaa, harjoittaa keilailua ja sen kehitystä koskevaa tiedotustoimintaa, järjestää seuroille ja niiden jäsenille vuosittain yhteisen kilpailuohjelman sekä ylläpitää yhteyttä sen kanssa yhteistoiminnassa oleviin niin koti- kuin ulkomaisiin keilailuliittoihin.

 

Liiton asioita hoitaa lainmukaisena syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu liiton puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.  Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.  Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi ja heistä joutuu vuosittain neljä (4) varsinaista ja yksi (1) varajäsen eroamisvuoroon.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut mahdolliset tarvittavat virkailijat.  Hallitus kokoontuu

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos hallituksen viisi (5) jäsentä sitä vaatii.  Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi (5) sen jäsentä on saapuvilla ja kokouksesta on kaikille ilmoitettu.  Liiton nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja sen tehtäviin kuuluu:

 1. Valvoa liiton yleisiä ja taloudellisia etuja sekä sääntöjen ja kilpailu- ja muiden määräysten noudattamista.
 1. Kutsua koolle liiton kokoukset, valmistaa liiton kokouksessa käsiteltävät asiat, panna täytäntöön tehdyt päätökset sekä huolehtia liiton juoksevista asioista ja tehdä toiminnan edistämistä tarkoittavia aloitteita.
 1. Järjestää tai velvoittaa jäsenyhdistyksiä järjestämään yleisiä keilailukilpailuja sekä valvoa, että niissä noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.
 1. Ratkaista liiton piirissä mahdollisesti ilmenevät erimielisyydet sekä tarvittaessa Suomen Keilailuliiton sääntöjen sallimissa puitteissa ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin.
 1. Pitää pöytäkirjaa kokouksissa tehdyistä päätöksistä sekä kirjanpitoa liiton rahavaroista ja omaisuudesta.
 1. Pitää luetteloa liiton yhdistysjäsenistä sekä yhdistysjäsenten ilmoittamista keilaajajäsenistä.
 1. Edistää ja tukea keilailuyhdistysten syntymistä sekä lajiin liittyvää muuta toimintaa.

 

Liiton yhdistysjäseneksi voi päästä jokainen rekisteröity keilailuyhdistys, johon kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä ja jonka liiton hallitus hyväksyy.  Liiton jäsenyyttä tulee hakea kirjallisesti hallitukselta ja hakemukseen on liitettävä syyskokouksessa vahvistettu kirjaamismaksu, joka palautetaan, ellei hakemusta hyväksytä.

 

Liiton jäsenten kilpailuoikeudesta ovat voimassa Suomen Keilailuliiton vahvistamat kilpailu-, edustus- ja muut tätä asiaa koskevat määräykset.

 

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi.  Tilien tulee olla päätetyt viimeistään maaliskuun 31. päivään mennessä, jolloin ne pöytä- ym. asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajalle.  Toiminnantarkastajan on jätettävä tarkastuskertomus hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun toiminnantarkastaja on saanut tarvitsemansa asiakirjat.  Liiton kevätkokous pidetään huhtikuun aikana ja syyskokous syyskuun  aikana sekä ylimääräiset liiton kokoukset, milloin hallitus katsoo sellaisten pitämisen tarpeelliseksi tai vähintään kolme (3) jäsenyhdistystä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää esittäen samalla ne kysymykset, jotka halutaan kokouksessa käsiteltäviksi.  Kokouspaikan ja –ajan määrää hallitus.

 

Liiton kokouksen kutsu, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on julkaistava ainakin seitsemän (7) päivää ennen kokousta internetsivustolla, jonka vuosikokous on määrännyt liiton viralliseksi äänenkannattajaksi sekä Hyvinkään keilahallin ilmoitustaululla.

 

10§

Jokaisella jäsenyhdistyksellä on liiton kokouksissa yksi ääni kutakin alkavaa kymmentä (10) rekisteröityä jäsentä kohti.  Kuitenkaan mikään jäsenyhdistys ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä neljänneksellä kokouksessa edustettuina olevasta äänimäärästä.  Sama henkilö saa edustaa ainoastaan yhtä jäsenyhdistystä ja hänen tulee olla tämän rekisteröity jäsen.  Jäsenyhdistykset valitsevat yhden (1) äänioikeutetun edustajan ja lisäksi enintään kaksi (2) edustajaa, joilla on puhe- mutta ei äänestysoikeutta, käyttämään edustusoikeuttaan liiton kokouksissa.

 

11§

Kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä kaikki muut käsiteltäviksi ilmoitetut asiat, paitsi ne, joista näiden sääntöjen 14§ kohdassa on erikseen määrätty.  Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku kokouksen äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

12§

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 1. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Valitaan liitolle puheenjohtaja.
 1. Valitaan hallituksen neljä (4) varsinaista ja yksi (1) varajäsen eroamisvuorossa olevien tilalle.
 1. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varahenkilö.
 1. Määrätään liiton viralliset äänenkannattajat.
 1. Hyväksytään toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.
 1. Vahvistetaan alkavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 1. Valitaan liiton edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin, joissa liitolla on etuja valvottavanaan tai annetaan hallitukselle valtuudet valita Hyvinkään Keilailuliiton edustajat niiden kokouksiin.
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 1. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 1. Esitetään hallituksen tilikertomus, toiminnantarkastajan antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 1. Määrätään vuosi- ja kirjaamismaksut.
 1. Määrätään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruus.
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

14§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

15§

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla.

 

16§

Tapauksissa, joissa näissä säännöissä ei ole nimenomaisia määräyksiä tai soveltamisohjeita, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

 

 

 

 

Hyvinkäällä 29.9.2016

Patentti- ja rekisterihallitus 24.10.2016